Welke schoonheid ziet u in uw spiegel?

Ziet u alleen een uiterlijke schoonheid of ziet u ook de schoonheid van Christus?

Wenst u mooi te zijn? Iedere mens kan mooi zijn. “God schiep de mens naar zijn beeld; naar Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen” (Genesis 1:27).

Er zijn twee soorten schoonheid, uiterlijke en innerlijke, wereldse en geestelijke.

Denk aan iemand die heel mooi is. In welke richting dacht u? Dacht u aan één of andere filmster? Of dacht u aan Christus? Hij is toch de mooiste mens die ooit heeft geleefd.

Was Jezus uiterlijk mooi? De schilderkunst stelt Jezus dikwijls voor als een heel knappe man, maar volgens Jesaja: “Hij had gestalte noch luister, dat wij hem zouden hebben aangezien, noch gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd” (Jesaja 53:2). Daarentegen schreef hij ook: “Uw ogen zullen de Koning in zijn schoonheid aanschouwen” (Jesaja 33:17). En in Psalm 45:3 lezen wij over de Messias: “Gij zijt schoner dan de mensenkinderen.”

Door Zijn innerlijke schoonheid was Jezus de mooiste mens die ooit heeft geleefd: “Het komt immers niet aan op wat de mens ziet; de mens toch ziet aan wat voor ogen is, maar de HERE ziet het hart aan” (1 Samuël 16:7).

Hieruit leren wij iets belangrijks. Het geeft niet indien wij in onze uiterlijke schoonheid ergens tekort komen. Iedere mens kan van binnen mooi zijn, en dat is wat telt.

Wij mogen ons niet laten bedriegen door uiterlijke schoonheid. “Bedrieglijk is de bevalligheid en ijdel de schoonheid, maar een vrouw die de HERE vreest, die is te prijzen” (Spreuken 31:30).

“Als een gouden ring in een varkenssnuit is een schone vrouw zonder verstand” (Spreuken 11:22).

Mensen die een slecht leven leiden, worden lelijk: "Kastijdt Gij iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot" (Psalm 39:12).

Uiterlijke schoonheid gaat voorbij: “Hoor, iemand zegt: Roep. En de vraag klinkt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn schoonheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af” (Jesaja 40:6, 7).

U vindt bepaalde dingen mooi. Maar wat is mooi voor God? Wilt u mooi zijn in uw eigen ogen en in de ogen van de wereld? Of wilt u in Gods ogen mooi zijn? “Uw sieraad zij niet uitwendig: het vlechten van haar, het omhangen van goud of het dragen van gewaden, maar de verborgen mens uws harten, met de onvergankelijke (tooi) van een zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is in het oog van God. Want aldus tooiden zich ook weleer de heilige vrouwen, die hoopten op God” (1 Petrus 3:3 t/m 5). “Evenzo, dat de vrouwen zich sieren met waardige klederdracht, zedig en ingetogen, niet met haarvlechten en goud of paarlen en kostbare kleding, maar – zó immers betaamt het vrouwen, die voor haar godsvrucht uitkomen – door goede werken” (1 Timoteüs 2:9, 10). Goede werken “zijn schoon en voor de mensen nuttig” (Titus 3:8).

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Ziet u iemand die hitsig gekleed is? Of iemand die waardig gekleed is? Ziet u iemand die uitdagend gekleed is? Of iemand die zedig en ingetogen gekleed is? Ziet u iemand die werelds gekleed is? Of ziet u iemand die de schoonheid van Christus bespiegelt?

Een spiegel kan je niet mooi maken. Waarom kijken wij dan in een spiegel? Om te zien of alles in orde is. Om te zien wat verbeterd moet worden.

Zou je een spiegel willen die je wél mooi kan maken? Die bestaat. Hier heb ik één. De Heilige Schrift.

Deze spiegel heeft op geestelijk gebied dezelfde functie als een gewone spiegel, namelijk om ons te laten zien wat verbeterd moet worden. “En weest daders des woords en niet alleen hoorders: dan zoudt gij uzelf misleiden. Want wie hoorder is van het woord en niet dader, die gelijkt op een man, die het gelaat, waarmede hij geboren is, in een spiegel beschouwt; want hij heeft zich beschouwd, is heengegaan en heeft terstond vergeten, hoe hij er uitzag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, die der vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtige hoorder, doch als een werkelijk dader, die zal zalig zijn in zijn doen (Jakobus 1:22 t/m 25).

Maar deze spiegel heeft ook een bijzondere macht. Als je aandachtig en veel daarin kijkt, wordt je steeds mooier en mooier door de kracht van Gods Geest.

Om de volgende tekst te begrijpen, moet men de achtergrond kennen. Nadat Mozes het woord van God gehoord had, straalde zijn gezicht zodanig dat het volk bang werd. Mozes hing daarom een doek voor zijn gezicht. Maar iedere keer dat hij met God sprak, nam hij de sluier weg (Exodus 34:29 t/m 35).

Paulus zegt dat alle christenen nu, zoals alleen Mozes toen, de heerlijkheid van God mogen aanschouwen: “Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heer bewerkt wordt” (2 Korintiërs 3:18 HSV).

Is dit niet prachtig? Wanneer wij in deze spiegel kijken, zien wij niet ons eigen gezicht, maar het gezicht van Christus! En hoe meer wij naar Hem in deze spiegel ernstig kijken, hoe meer wij op Christus lijken door de kracht van Gods Geest! Dan stralen wij met de schoonheid van Christus!

Welke schoonheid ziet u in uw spiegel? Alleen een uiterlijke schoonheid? Of ook de schoonheid van Christus? Kijk maar veel in deze machtige spiegel, die u steeds mooier en mooier kan maken! Amen.

Roy Davison

De schriftgedeelten in dit artikel zijn uit de NBG-1951 Vertaling,
© Nederlands Bijbelgenootschap (tenzij anders aangeduid).

Published in The Old Paths Archive
(http://www.oldpaths.com)